2monas

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/285/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010 r.

STATUT Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

 

Dział I. Postanowienia ogólne

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/167/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie połączenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

§ 1.

"Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej", zwany dalej Zakładem działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr142, poz. 1591 ze zmianami).

2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami).

4. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zmianami).

5. Regulaminu dostarczania wody i odprowdzaniu ścieków zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/363/2006 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2006 r.

6. Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sucha Beskidzka zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/364/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r.

7. Niniejszego Statutu.

8. Pozostałych przepisów dotyczących jego działania.

§ 2.

1. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Sucha Beskidzka w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).

2. Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

3. Zakresem terytorialnym działania Zakładu jest Gmina Sucha Beskidzka.

4. Siedzibą Zakładu jest miasto Sucha Beskidzka.

5. Zakład ma prawo świadczenia usług również poza terenem Gminy Sucha Beskidzka.

6. Zakład używa pieczęci podłużnej, zawierającej pełną nazwę i siedzibę Zakładu.

7. Zakład używa skrótu "Z.K."

Dział II. Cele i zadania Zakładu

§ 1.

Zadania własne Zakład realizuje w zakresie:

1. Zaopatrzenia w wodę,

2. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,

3. Badań laboratoryjnych wody i ścieków,

4. Remontów, modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

5. Remontów, modernizacji i rozbudowy dróg i chodników,

6. Usług wodno-kanalizacyjnych,

7. Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i najemców,

8. Utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,

9. Świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych,

10. Zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników,

11. Zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie innych jednostek (drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe).

12. inne zadania zlecone przez Gminę w zakresie określonym w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym

 

Dział III. Organizacja Zakładu

§ 1.

1. Zakładem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działanie Dyrektor zakładu wyłoniony w drodze konkursu, którego zatrudnia Burmistrz Miasta.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zakładu Komunalnego jest Burmistrz Miasta.

§ 2.

1. Dyrektor Zakładu kieruje nim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Zakładu

2. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za właściwą organizację Zakładu, jego sprawne działanie i rozwój zakładu.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników zatrudnionych w Zakładzie oraz jest upoważniony do nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z tymi pracownikami.

§ 3.

1. Szczegółową strukturę wewnętrzną Zakładu określa regulamin organizacyjny.

 

Dział IV. Gospodarka finansowa

§ 1.

1. Zakład wykonuje swoje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swej działalności z przychodów własnych oraz przyznanej z budżetu Gminy dotacji przedmiotowej i celowej.

§ 2.

1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy obejmujący przychody w tym dotacje z budżetu Gminy, koszty i inne obciążenia oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem Gminy.

§ 3.

1. Zakład wpłaca do budżetu Gminy nadwyżkę środków obrotowych, ustalona na koniec okresu sprawozdawczego. Okresem rozliczenia z budżetem Gminy jest rok kalendarzowy.

§ 4.

1. Zakład prowadzi pełną rachunkowość budżetową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 29.12.2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz.133).

§ 5.

1. Zakład wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej. 

§ 6.

1. System kontroli wewnętrznej Zakładu obejmuje kontrolę funkcjonalną w ramach obowiązku nadzoru nad pracą na

stanowiskach kierowniczych oraz nad innymi pracownikami w zakresie ich kompetencji.

 

Dział V. Postanowienie końcowe

§ 1.

1. Zmiana zakresu działalności Zakładu, jego likwidacja lub przekształcenie w inna formę organizacyjno-prawną może nastąpić uchwałą Rady Miejskiej w Suchej beskidzkiej.

§ 2.

1. Niniejszy Statut uchwala i jego zmian dokonuje Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej. 

§ 3.

1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się przepisy obowiązujące, dotyczące samorządowych zakładów budżetowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej

Bogusław Ćwiękała