Laboratorium prowadzi następujące badania:

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody   -  przejdź do cennika,  pobierz instrukcję poboru wody

Badania fizykochemiczne ścieków.

 

Zakres badania fizykochemicznego wody:

Temperatura, odczyn pH, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna właściwa,jon amonowy,azotany,azotyny, żelazo ogólne, mangan, glin, chlorki, siarczany,twardość,chlor wolny.

 

Zakres badania mikrobiologicznego wody:

Bakterie grupy coli, Escherichia coli, paciorkowce (enterokoki) kałowe, clostridia redukujące siarczyny, ogólna liczba mikroorganizmów w 36OC po 48h i w 22OC po 72h.

 

 

Zakres badania fizykochemicznego ścieków:

Temperatura,odczyn pH,BZT5,ChZT-Cr, zawiesina ogólna, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, chlorki,siarczany.

 

rzeka