Regulamin Miejskiej Wypożyczalni Rowerów w Suchej Beskidzkiej:

Załącznik Nr l do Uchwały Nr XLIV/320/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej

                        z dnia 27 maja 2014 r.

 

§1

1.Niniejszy   regulamin   określa   zasady   korzystania,   warunki,   zakres   praw   i odpowiedzialności   osób
korzystających z Miejskiej Wypożyczalni Rowerów w Suchej Beskidzkiej.

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Wypożyczający - osoba korzystająca z usług Miejskiej Wypożyczalni Rowerów,
  2. Wypożyczalnia - Miejska Wypożyczalnia Rowerów w Suchej Beskidzkiej,
  3. Punkt Wypożyczeń - miejsce ,w którym można dokonać wypożyczenia rowerów,

4)   Tabela opłat - cennik usług i opłat Miejskiej Wypożyczalni Rowerów - zatwierdzony przez Burmistrza
Miasta Sucha Beskidzka - dostępny na.stronach internatowych: www.sucha-beskidzka.pl .

 1. Wypożyczalnia jest czynna od l kwietnia do 31 października.
 2. Warunkiem korzystania z usług wypożyczenia jest podanie przez Wypożyczającego wymaganych przy
  wypożyczeniu danych osobowych oraz akceptacja warunków zawartych w regulaminie.

§ 2

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby, które ukończyły co najmniej 13 lat.
 2. Osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie
  z wypożyczalni.
 3. Warunkiem korzystania przez osoby poniżej 18 roku życia z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej
  karty rowerowej lub motorowerowej.
  1. Dorosły wypożyczający może wypożyczyć jednocześnie do trzech rowerów.
  2. W przypadku wypożyczenia rowerów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie
   terminu oraz ilości rowerów pod nr telefonu wypożyczalni.

§ 3

1.Wypożyczane rowery są wyposażone w linkę zabezpieczającą, oświetlenie przednie i tylne, oświetlenie
odblaskowe tylne, błotniki, bagażnik i dzwonek.

 1. Wypożyczający zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie.
 2. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
 3. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim, dopuszcza się taką możliwość tylko w przypadku
  dokonania wypożyczenia więcej niż jednego roweru, z zastrzeżeniem, że osoba wypożyczająca ponosi pełną
  odpowiedzialność za wszystkie wypożyczone rowery wynikającą z zapisów niniejszego regulaminu.
 4. jest   korzystanie   z Wypożyczalni   osobie   pod   wpływem   alkoholu   lub   innych   środków
  odurzających.
 5. Wypożyczajązobowiązuje   się   do   pokrycia   wszelkich   mandatów,   opłat   itp.   otrzymanych   przez
  wypożyczającego, wynikających z jego winy,

7.    Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu,

8.  Korzystanie z wypożyczonych rowerów odbywa się wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla
użytku osobistego,

§ 4

1.   Podczas czynności wypożyczania rowerów wymagane jest podanie następujących danych:

1)imienia i nazwiska,

 1. adresu kontaktowego tj. ulicy wraz z nr domu/mieszkania, miasta, kodu pocztowego, kraju,
 2. peselu lub nr dokumentu tożsamości

2.  Ponadto wypożyczający zobowiązany jest do:

 1. przedstawienia dokumentu ze zdjęciem (dowodu osobistego, legitymacji szkolnej)
 2. potwierdzenia podpisem wypożyczenia sprawnego technicznie roweru oraz zapoznanie się z regulaminem
  Miejskiej Wypożyczalni Rowerów w Suchej Beskidzkiej, co oznaczajego akceptację,
 3. osoby poniżej 16 roku życia przedstawiaj ą pisemną zgodę rodziców,
 4. osoby poniżej 18 roku życia przedstawiaj ą ważną kartę rowerową lub motorowerową,

3.     Dane   osobowe   są   przetwarzane,   przechowywane   i zabezpieczone   zgodnie   z zasadami   określonymi
w obowiązujących przepisach prawa.

4.  Administratorem danych osobowych jest Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej.

5.     Opłata   za   wynajem   roweru jest   pobierana   z chwilą jego   wypożyczenia,   na   czas   podany   przez
Wypożyczającego. Ewentualną dopłatę'z tytułu przekroczenia wskazanego czasu wypożyczenia należy uiścić
w punkcie zwrotu roweru.

6.   Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez
podania przyczyny.

§ 5

1.Wypożyczalnia nie ponosi wobec Wypożyczającego odpowiedzialności za doznane szkody lub obrażenia
powstałe w trakcie korzystania z Wypożyczalni.

 1. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim
  związane z korzystaniem z wypożyczalni.
 2. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą
  dołączonej do roweru linki z kluczykiem.
 3. Wypożyczający rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru
  aż do czasu jego zwrotu.
 4. W przypadku kradzieży roweru Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie,
  zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w jednym z Punktów wypożyczalni w Suchej Beskidzkiej.
 5. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy, zgodnie z przyj etą tabel ą opłat.
 1. Za zdarzenia spowodowane wadami ukrytymi wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
  w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym

 

Ceny napraw/wymiany (brutto) w PLN:

 

Rodzaj naprawy/wymiany

Kwota

Dętka

20,00

Opona

40,00

Dzwonek

6,00

Lampa przednia

10,00

Lampa tylna

12,00

Dynamo

20,00

Pedał

12,00

Siodełko

45,00

Błotnik

40,00

Koszyk

40,00

Bagażnik

30,00

Koło przednie

80,00

Koło tylne

100,00

Całkowite zniszczenie roweru lub zagubienie

1000,00

Uszkodzenie wymagające lakierowania

50,00

Mycie roweru

2,00

Linka zabezpieczająca

50,00

Dorobienie kluczyka do linki zabezpieczającej

10,00